Bahçeşehir-Hadımköy Bölgesinde Teknopark İhtiyacı

A- A A+
Yeni teknolojilerin ulusal sanayimizde en doğru ve en verimli şekilde uygulanabilmesi, bu sayede uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağlanabilmesi ve ülkemiz bilimsel birikiminin araştırıcı konuma geçmesi, üniversitelerin bilimsel ve akademik potansiyelinin uygulamaya dönük olarak yönlendirilmesi; Bahçeşehir-Hadımköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluşunda önem verilen hususlardır.

 

 

BAHÇEŞEHİR-HADIMKÖY BÖLGESİNDE TEKNOPARK İHTİYACI

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (USİMP) Üniversite Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi-2008, 26-27 Haziran 2008, Adana.

 

M. Oktay ALNIAK1, İbrahim GÜNEŞ2, Yıldız AKSOY3


1Prof. Dr. Yük. Müh., Bahçeşehir Üniv. Mühendislik Fakültesi İstanbul, oalniak@bahcesehir.edu.tr

2 İstanbul Üniversitesi, Elektrik Elektronik Müh. Bölümü, İstanbul , gunesi@istanbul.edu.tr

3 Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul, yaksoy@bahcesehir.edu.tr

 

ÖZET


Bahçeşehir, Büyükçekmece ve Hadımköy  Bölgesinin, İstanbul’un batı yakasında bir medeniyet merkezi olarak yükselmesine, Bahçeşehir-Hadımköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) projesi önemli katkılar sağlayabilecektir. Ülkenin ekonomik kalkınması, teknolojik gelişme yollarının açılması, istihdama katkı sağlanması, bilimsel emeğin ve göz nurunun değerlendirilmesi, bu projenin hedefleri olarak vurgulanabilir.

 

 

Yeni teknolojilerin ulusal sanayimizde en doğru ve en verimli şekilde uygulanabilmesi, bu sayede uluslararası düzeyde rekabet avantajı sağlanabilmesi ve ülkemiz bilimsel birikiminin araştırıcı konuma geçmesi, üniversitelerin bilimsel ve akademik potansiyelinin uygulamaya dönük olarak yönlendirilmesi; Bahçeşehir-Hadımköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluşunda önem verilen hususlardır. İleri teknolojileri yakalayabilmek, AR-GE çalışmalarından somut projeler yaratabilmek amacına yönelik bu çalışma ile Bahçeşehir-Hadımköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne olan ihtiyaç doğru olarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu proje, gelişen Türkiye’nin kilit projelerinden birisi olarak yorumlanabilir.

 

 

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan “Her yıl 1000 bilim personelinin araştırma ve yeni teknoloji üretmeye yönelik istihdam projesi”, Bahçeşehir-Hadımköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve bilim personeli için önemli bir teşvik faktörü olarak düşünülebilir. Bu projede, üniversitelerinden yeni mezun olan gençlere istihdam imkanı bulunmasını ve her yıl 2500 personele istihdam sağlanmasını çok önemsiyoruz.

 

 

Bahçeşehir-Hadımköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kuruluş Amaçları:Teknolojik yenilikler gerçekleştirerek; Bahçeşehir-Hadımköy bölgesindeki Üniversitelere, Bahçeşehir-Hadımköy bölgesine sınai, ekonomik katkılarda bulunmak, “İkitelli, Beylikdüzü, Büyükçekmece” endüstri bölgelerinin, “AR-GE ve Teknoloji Üretim Merkezi” olmak, Bilim adamlarının keşif yeteneğini teşvik etmek, Üniversiteyi AR-GE ve endüstri ile buluşturmak, AR-GE projelerini somut prototiplere dönüştürmek, kazanılan ileri teknoloji projelerinin patentlerini almak ve satmak, Uluslararası AR-GE dünyasının bir üyesi olmak ve AR-GE çalışmalarından pazar payı almak,  Ülke ve bölge yararına “uluslararası ve üniversiteler arası” çokuluslu bir teknolojik işbirliği modeli geliştirmek, AR-GE faaliyetlerinde rekabet edebilir bir bilimsel güce erişmek, İstanbul’da bilimsel bir istihdam merkezi yaratmak ve İstanbul’un kentsel gelişimi ile ilgili bir bilim merkezi meydana getirmek olarak özetlenebilir.

 

 

Anahtar kelimeler: Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Bahçeşehir-Hadımköy Bölgesi , Teknopark, Üniversiteler

 

 

1.GİRİŞ

 

 

Bahçeşehir-Hadımköy  TGB, deki üniversitelerin bilimsel ve teknik alandaki birikimini uygulamaya yönelik olarak derinleştirmesi ve bölge sanayinin teknoloji kullanım oranının yükseltilmesi ve bu sayede ulusal teknolojik birikimimizin artması amaçlarına yönelik olarak  planlanmaktadır.

 

İstanbul’un sosyal, kültürel, ekonomik, gerçek yaşamsal potansiyelinin önemli bir sacayağını endüstriyel alt yapı faktörü teşkil etmektedir. Bu kapsamda; 1960’lardan başlayarak bu güne kadar ülkede başarılmış ileri teknolojilere entegrasyon yeteneği kadar, bundan böyle ileri teknolojiyi üretebilirlik faktörünün önem kazanacağı değerlendirilmektedir.

 

 

Bahçeşehir-Hadımköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi, serbest rekabet şartlarında benzer gayelerle kurulmuş teknokent ve teknoparklarla işbirliği yaparak çalışmayı hedeflemiştir. Bu çerçevede, bölgedeki teknoparklarla işbirliği imkanlarının geliştirilmesinde yarar mütalâa edilmektedir. İstanbul’da yerleşik 12.000 üniversite öğretim üye ve görevlisinden, bölgede teknoloji üretimine katkı sağlayabilecek asgari 2.000 bilim personelinin mevcut olduğu değerlendirilmektedir.

 

 

Yeni teknolojilerin üretilmesi amacıyla; Bahçeşehir-Hadımköy TGB ve Teknopark Projesi ile ulusal ve uluslararası işbirliği potansiyelinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bahçeşehir-Hadımköy TGB ve Teknoparkı ile, İstanbul’un Batı Yakasındaki teknolojik alanda keşifler araştırılacak ve ileri düzey yazılım projelerinde firmalara gerekli teknik, finans ve organizasyon konularında katkı sağlanacak; bu kapsamda ekonomik, teknolojik, demografik ve istihdama yönelik imkanların araştırılması ve yaratılması planlanacaktır.

 

2. BAHÇEŞEHİR-HADIMKÖY  TGB PROJESİ AMAÇLARI

 

 

Projenin amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

Kara, hava ,deniz,uzay araçları;uzaktan algılama; nano teknoloji, malzeme, yapı elemanları; tıbbi teçhizat, donanım; optik, optronik; hidrojen ve yenilenebilir enerji alanlarında; robotik ve elektronik alanlarda yeni teknoloji üretmek,

Yeni teknolojiyi ve bilgiyi ticarileştirmek,

Bölgeye ve ülkeye katma değer sağlamak,

Bilim adamlarının keşif yeteneğini teşvik etmek,

Bölgedeki Üniversiteleri AR-GE projeleriyle ve endüstriyle buluşturmak,

AR-GE projelerini somut prototiplere dönüştürmek, patentleri ticarileştirmek,

Savunma projelerine altyapı oluşturmak ve prototip üretmek,

Yazılım kaynak kodları ve prototipleri üretmek ve satmak,

Ulusal ve uluslararası AR-GE kuruluşlarının bir üyesi olmak ve bu alanda pazar payı almak.        

Ulusal ve uluslararası teknoparklarla işbirliği modeli geliştirmek,

İstihdama ve ekonomiye katkıda bulunmak,

Bölgenin teknik alanda ve iktisaden kalkınmasını sağlamak,

Bahçeşehir-Hadımköy Bölgesindeki Üniversitelerin gelişimine stratejik ve ekonomik katkı sağlamak,

Bölgedeki Üniversitelerin vizyonunu yeni ve ileri teknoloji üreterek geliştirmek,

Üniversiteleri rekabet edebilir bilim ve uygulama gücüne eriştirmek,

Teknoloji geliştirme bölgesi dizayn etmek,

İleri teknoloji geliştirme alanlarında kurumsal danışmanlık hizmetleri üretmek, kalite belgelendirme hizmetlerini bölge endüstrilerine yaygınlaştırmak,

Bu projeleri yurtiçinden veya yurtdışından üniversitelerle paylaşmak, bu kapsamda, yabancı ülkelerin üniversiteleriyle yapılmış eğitim işbirliği protokollerini "uluslararası ve üniversiteler arası" AR-GE ve ileri teknoloji üretim işbirliği protokollerine yönlendirmek,

Ülkedeki sermaye birikimini ve teknoloji geliştirme imkanlarını teşvik etmek,

İleri teknolojinin kazanımı için gereken yayın, yayım faaliyetlerini organize ve teşvik etmek, ileri teknoloji kaynak ve müracaat periyodiklerinin bilgi depolama ve hizmete sunma faaliyetlerini organize etmek,

Bölgenin sosyal refah ve kültür seviyesi gelişimine katkı sağlamak.

Bölgede ileri teknoloji ile uğraşan şirket sayısını artırmak, bu şirketlerin kuruluş ve gelişimine katkı sağlamak,

Bu konuda yeni şirketlerin doğmasına katkıda bulunmak,

İleri teknoloji ile uğraşan şirketlere üniversiteler içerisinde araştırma ortamı yaratmak,          

Üniversite-Sanayi işbirliği içerisinde öğretim üyelerinin sanayi ile çalışmasını sağlamak,

Ülkede, özgün ileri teknoloji üretimi fikrinden hareketle, “Üniversite-Kobi” yatırım uygulamalı endüstriyel projeler yaratmak.

 

 

3. BÖLGENİN KURULACAĞI YÖRE BİLGİLERİ

 

3.1. Coğrafi Konum

 

Türkiye topraklarının %9,7’sini kaplayan İstanbul, nüfus varlığı açısından ülkenin en önemli ili durumundadır. Bahçeşehir-Hadımköy Bölgesi, İstanbul Metropoliten alan içinde Trakya alt bölgesi Büyükçekmece sınırları içerisinde, İstanbul merkezi iş alanının yaklaşık 25 km  kuzeybatısında, Büyükçekmece Gölleri arasında yer almakta olup İspartakule Mevkii ile birlikte TEM otoyolu bağlantılı olarak konumlanmıştır. Ayrıca İstanbul–Edirne demiryolu hattı da bu bölgeden geçmektedir.

 


İstanbul İli, güneydoğu (Kocaeli) yönünden – kuzeybatı yönü (Tekirdağ) ekseninde gelişimini sürdürmekte olup, Bahçeşehir – Hadımköy bölgesi bu güzergah içerisinde önemli bir konuma sahip yerleşim alanı olma özelliğini taşımaktadır. Büyükçekmece, Hadımköy önemli bir üniversal yerleşim merkezi olarak gelişmektedir

 

 

3.2. Bölgenin Ekonomik Yapısı

 

Türkiye genelindeki ekonomik göstergelerin trendinin İstanbul’daki ekonomik göstergeler ile aynı olduğu değerlendirilmektedir. T.C.’deki ekonomik potansiyelin en önemli göstergesi olarak İstanbul düşünülmekte olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Ticaret Odası, Sanayi Odası, İstanbul’daki dernek ve kuruluşlar; Türkiye’nin ekonomik etkinliklerine yön veren, Türkiye’nin gelişmesinde önemli rol oynayan kurumlar olarak değerlendirilebilir. İstanbul, Türkiye geneli için ekonomik bir pusula olarak görülebilir. Türkiye, Avrasya bağlamında, büyük ölçüde İstanbul ile demografik, teknolojik ve ekonomik bir potansiyele sahip olmaktadır. Mevcut siyasi otorite İstanbul’un TOKİ ve Finans kaynaklı gelişimine ayrı bir ağırlık vermiştir.

 

Türkiye’de cirolarına göre sıralanmış ilk 500 firmanın 255 adedi İstanbul’da yerleşiktir. Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH), büyüme hızı, iktisadi faaliyet kollarına göre GSMH ve sektör payları, değişim oranları, milli gelirde sektörel değişimler, refah düzeyinde kaydedilen gelişmeler ve Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla’nın bölgeler arasındaki paylaşımı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Devlet İstatistik Enstitüsü verileri incelendiğinde Türkiye’nin ve bölgenin ekonomik potansiyelinin ileri düzeyde teknolojik yatırımlar için uygun olduğu değerlendirilmektedir.

 

Bahçeşehir-Hadımköy TGB’de İkitelli ve Beylikdüzü OSB’lere hizmet verilmesi planlanmaktadır. Bölgede faaliyet gösteren 1000 firmanın, bilimsel araştırma ve danışmanlık merkezi hizmetleri için Bahçeşehir TGB ile doğrudan ve dolaylı olarak işbirliği faaliyetlerini geliştirmesi beklenmektedir. Bu firmaların; AB projelerinde, TTGV destekli projelerde, TÜBİTAK projelerinde ve kendi alanlarındaki

özgün projelerde ihtiyaç duydukları bilimsel destek Bahçeşehir-Hadımköy Teknopark’ı tarafından sağlanacaktır.

 

Yöre, Türkiye’nin mevcut akademik, teknolojik ve sanayi potansiyelinin önemli bir bölümünü bünyesinde barındırmaktadır.

 

3.3. Bahçeşehir-Hadımköy TGB’nin Kuruluşunda Göz Önüne Alınacak Diğer Hususlar

 

Bahçeşehir-Hadımköy Bölgesindeki Üniversitelerin yurtdışındaki üniversitelerle eğitim işbirliği protokolleri mevcuttur. Söz konusu eğitim işbirliği protokollerinin AR-GE ve teknoloji geliştirme konularında somut projelerle geliştirilmesi planlanmaktadır.

 

Bahçeşehir-Hadımköy TGB’nin ve Bahçeşehir-Hadımköy Teknoparkı’nın kurulması aşamasında bu çalışmaların somut projelere dönüştürülmesi uygun mütalâa edilmektedir. [3]

 

3.4. Bölge Yer Seçimine İlişkin Bilgiler

 

Teknopark projesinin istihdama katkısı, yeni teknolojilerin üretilmesine ön ayak olunması ve ülkeye sağlayacağı yararlar göz önüne alınarak; Bölge Üniversiteleri ve sanayici kuruluş temsilcilerince önemli bir görev bilinciyle projenin geliştirilmesi doğrultusundaki her imkanın bilimsel olarak değerlendirileceği beklenmektedir. Bu projenin Bahçeşehir-Hadımköy Bölgesi’ne ve ülkeye olabilecek tekno-ekonomik katkıları; bölgedeki kuruluşlara katma değer sağlaması, bu kuruluşlara çağdaş AR-GE imkanları yaratılması olarak değerlendirilmektedir. Bölge firmalarının Bahçeşehir-Hadımköy TGB’de yer almaları hem uygun ekonomik şartlarda sağlanacak, hem de kuruluş ve firmalar için kurumsal prestij sağlayan bir ayrıcalık olacaktır.

 

Bahçeşehir-Hadımköy merkez olmak üzere İkitelli’den Tekirdağ’a kadar uzanan bölgede; Bahçeşehir,Arel,Kültür,Fatih,İstanbul,Aydın,Namık Kemal üniversiteleri ile  İkitelli ve Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgeleri yer almaktadır. İstanbul merkezli üniversitelerin  kampüslerine 40 km mesafededir. Bahçeşehir-Hadımköy TGB bu üniversitelere hizmet sağlayacak bir proje olarak gelişecektir.

 

Üniversitelerinin teknolojik esaslı ve amaçlı düzenleyeceği kongre ve konferanslara vb. aktivitelerle bölge dinamik bir yapıya kavuşacaktır. Üniversitelerin bünyesindeki Akademik Kadro bölgedeki problemlerin çözülmesinde bilgi ve tecrübe potansiyeline sahip olacaktır.

 

3.5. Bölge Arazisinin Potansiyel Çekim Merkezi Olma Özellikleri

 

İstanbul-Edirne Otobanı (TEM) yolu ve E-5 ile bitişik olan bölge arazisi, Atatürk Hava Alanı ile 15 km., Sabiha Gökçen Hava Alanı ile 70 km. mesafededir.[1]

 

E–5 karayolu güzergâhında ve E–80 karayoluna teğet olan bölge, Avrupa ve Anadolu ulaşımı için ideal bir konumdadır. Bu uygun ulaşım imkanları nedeniyle, bölgenin en değerli üniversite ve teknopark kampüs alanı olarak kabul edilebilir.

 

Bahçeşehir-Hadımköy Bölgesinde tahsis edilecek bölge arazisinin; ulusal ve uluslararası kara, hava ve deniz taşımacılığı imkanlarına sahip olması, Türkiye’nin ve İstanbul’un organize ve yerleşik en büyük iki kapalı fuar alanına sahip bulunması, Atatürk Hava Alanı’na ve bitişiğindeki Yeşilköy Serbest Bölgesi’ne 15 km mesafeyle yakın olması sebebiyle bu bölgedeki arazi, Bahçeşehir-Hadımköy TGB ve Teknoparkı için adeta  cazibe merkezi durumunda olacaktır. Bahçeşehir-Hadımköy Bölgesi, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece ve Beylikdüzü’ne yakın ve merkezi durumda olan bir bölge  arazisi TGB. Kuruluş ve tahsisine müsait bir durumdadır.

 

4. BÖLGENİN YÖNETİMİ VE GİRİŞİMCİLER İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

4.1. Bölgenin Faaliyet Göstereceği Teknolojik Alanlar ve Öngörülen Çıktılar

 

Kara, hava, deniz, araçlarında teknoloji keşif alanları,

Uzaktan algılama,

İleri teknoloji yapı elemanları ve malzeme,

Robotik,

Savunma ve güvenlik ileri teknoloji alanları,

Radar ve güdüm teknolojileri,

Yazılım ve kaynak kodlarının geliştirilmesi,

Fiber optik teknolojileri,

Lazer uygulamaları, lazer jireskoplar,

Uzay teknolojileri,

Tıbbi mühendislik,

İleri teknoloji enerji üretimi,

Bilişim,

Cam-seramik,

Elektrik, elektronik, elektro-optik,

Tekstilde ileri teknoloji uygulamaları,

Yapay zeka uygulamaları,

Gıda teknolojileri,

Çevre koruma teknolojileri [4]

 

 

4.2. Bölgede Yer Alacak Kurum ve Kuruluşlar ile Girişimcilere Verilmesi Planlanan Hizmetler

                        İskan,

                        Güvenlik,

                        İdare,

                        İaşe,

                        Ulaşım,

                        Bilişim, haberleşme konusunda ileri düzey alt yapı,

                        Isıtma-havalandırma,

                        Elektrik,

                        Yazılım ve donanım merkezi,

                        Hizmet ve sigorta,

                        Üniversitenin bilimsel imkanlarının kullanımı,

                        Finans ve bilgi bankacılığı,

                        Üniversitenin ve Teknoparkın otel, lokanta, sosyal tesislerinin kullanımı,

                        Teknik danışmanlık,

                        Proje üretimi ve yönetiminde finansal destek,

                        Patent tescil işlemleri,

                        Kalite belgelendirme hizmetleri,

                        Seyahat ve turizm hizmetleri organizasyonu

 

 

4.3. Bölgede yer alacak kurum ve kuruluşlar ile girişimcilere verilecek bina ve/veya arazi tahsis yöntemi (kira kullanım hakkı).

 

            Bölgede müteşebbise arsa tahsis edilmesi, “ yap, işlet, devret ” (YİD) modelinin geliştirilmesi planlanmaktadır.

            Bölge gelişime müsaittir.

 

 

4.4.         Bölge bünyesinde teknoloji merkezi, eğitim merkezi ve endüstri kuluçka merkezi (inkübatör) gibi kurulması planlanan yapılanmaların hayata geçirilmesine ilişkin işlem ve yöntemler.

 

            TTGV, TSKGV, TÜBİTAK, Dünya Bankası, AB Projeleri ve BM Projeleri Merkezi ile çalışma yapılacak, uygun projelerin yürütülmesi için inkübatörler teşvik edilecek ve görevlendirilecektir.

            Üniversitelerin Eğitim Vakıfları ile vakıflar bazında, ileri teknoloji üreten ve geliştiren ülkelerle ve şirketlerle ülke ve şirket bazında işbirliği imkanları araştırılacaktır.

            Gelişmekte olan ülkelerin bilim adamlarından yararlanılacaktır.

            Gelişmekte olan ülkelerin sanayicilerine ve Bahçeşehir-Hadımköy Bölgesi sanayilerine yönelik bir tanıtım ve iletişim programı geliştirilecektir.

            TGB için tahsis edilecek arazi, AR-GE ve kuluçka merkezi ofisleri olarak kullanılacaktır.

 

 

4.5.         Bölgenin Özendirici Araçları

 

Bahçeşehir-Hadımköy TGB aşağıdaki konularda ileri düzeyde potansiyel kaynaklara sahiptir.

 

                        Bilim adamı potansiyeli,

                        Yetişmiş işgücü,

                        AR-GE personeli,

                        Finans gücü,

                        Bilişim ve iletişim gücü,

                        Bölgede görülen ileri düzey araştırma ihtiyacı,

                        İleri düzey teknolojiyi pazarlama kolaylığı,

                        Ulaşım,

                        İskan,

                        Sosyal yaşam altyapısının çok iyi durumu,

                        İstihdam için bölgenin çekim merkezi gücünün büyüklüğü,

                        İdare, iaşe, emniyet, sosyal ve teknik alanlarda üst düzey standartlar,

                        Rekabetçi, dinamik, modern işletme anlayışı.[5]

 

4.6.         Bölgede yaratılacak toplam tahmini AR-GE personel istihdamı.

 

 

YILLAR

ARGE PERSONELİ

ARGE DESTEK PERSONELİ

TOPLAM

2010

1000

1000

2000

2011

1000

1000

2000

2012

1000

1000

2000

2013

1000

1000

2000

2014

1000

1000

2000

TOPLAM

5000

5000

10000

 

 Bilimsel ve akademik AR-GE personeli ve aynı miktarlarda AR-GE destek ve hizmet personeli istihdam edilecektir.

 

 

4.7.         Bölgede yer alacak AR-GE bağlantılı kurum ve kuruluşlar ve diğer destek birimleri.

 

Bölgede 40.000 firma mevcuttur. Bunlardan 10.000 işletmenin yeterli kurumsal özelliği mevcut olup, bu işletmelerden 2000 adedinin AR-GE çalışmalarına ihtiyacı olduğu ve 1000 müessesenin AR-GE ile çalıştığı düşünülmektedir. 10.000 adet kurumsal işletmenin bu aşamada AR-GE çalışmasına ilgi duymadığı ve AR-GE bütçelerinin olmadığı varsayılabilir. Bu aşamada 1000 civarında AR-GE örgütlenmesine ihtiyaç duyan, fakat ekonomik, örgütsel veya bilgi noksanlığından AR-GE kuruluşunu başaramamış  kurum ve kuruluşun mevcut olduğu değerlendirilebilir.Bu kuruluşların   AR-GE çalışmaları yapmaları için eğitim ve tanıtım faaliyetinden yararlandırılmaları Bahçeşehir-Hadımköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. tarafından geliştirilecektir. Bu kuruluşların AR-GE alanında ve yeni teknoloji üretiminde bilgilenmek üzere, Bahçeşehir-Hadımköy TGB’de yer alacakları değerlendirilmektedir. Bu konudaki özendirici çalışmalar Bahçeşehir-Hadımköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi’nce yapılacaktır.

 

5.     SONUÇLAR

6.      

Bahçeşehir-Hadımköy TGB’nin ilanı ve Bahçeşehir-Hadımköy Teknopark’ının Kurulması ile kazanılacak değerler aşağıdadır.

 

  • Kent çevresi canlanacaktır, Kültürel, ekonomik ve teknolojik değerlerde önemli ölçüde canlanma görülecektir. Demografik faaliyetler hızlanacaktır. İdeal kentsel bir ünite olan Bahçeşehir-Hadımköy Bölgesi’nin, aynı zamanda teknolojik yerleşim ve istihdam itibariyle, örnek ölçülerde kültürel ve çevreyle uyumlu teknolojik bir gelişme merkezi olması sağlanacaktır. Bahçeşehir-Hadımköy’den 40–50 km. mesafede çalışmaya giden veya 40–50 km. mesafeden bölgeye çalışmaya gelen ileri düzey AR-GE amaçlı bilim personeli bu bölgede istihdam edilecektir. Zaman, para, güç tasarrufu sağlanacak ve daha uygun olarak kullanılacaktır.

 

 

·         Uzun dönemli istihdamın artışı ve yenilik kaynağı olarak, teknoloji kökenli küçük işletmelerin ve ortakların ortaya çıkarılması sağlanacaktır; Bilim personeli, endüstri ve finans gurubundan inkibatörler yaratılacaktır. Yeni mezunlar, keşif meraklısı çalışkan bilim personeli teşvik edilecektir. İş kurmalarına yardım edilecektir.

 

 

·         Bölgesel yenilik yaratma çabaları için alt yapı oluşturulacaktır. Alt yapı nispeten mevcuttur. Ne alt yapı ne de üst yapının gelişiminde herhangibir çarpıklık olmayacaktır. Modern bir bölge için gerekli alt yapı desteği devlet ve proje sponsorlarınca karşılanacaktır.

 

·     Bölgesel kaynaklar ile bölgenin araştırma kapasitesi ve yüksek öğretim kurumları arasında daha verimli ve aktif ilişkiler kurulacaktır.Bölgenin çok iyi derecede ekonomik, sosyal, işgücü kaynakları ve endüstriyel alt yapısı mevcuttur. Yüksek öğretim kurumları ile yeterli aktif ilişkilerin Bahçeşehir-Hadımköy Teknopark’ı vasıtası ile kurulması mümkündür. Bu teknopark ile bölgedeki üniversiteler ve endüstri arasında işbirliği tesis edilecektir.

 

·         Yerel sanayinin canlandırılması ve modernizasyonu teşvik edilecektir. Sanayi ve üniversite iş birliği ve bilimin yaratıcılık katkısı ile minimum maliyetlerle maksimum modernizasyon ve yeni ürün gelişimi sağlanacaktır. Yerel sanayi çok iyi derecede teşvik edilecektir. Bu maksatla Dünya Bankası’ndan ve AB fonlarından proje destek kredileri alınacaktır. Sanayinin gelişmesi için AR-GE destek kredileri sağlanacaktır.

 

·         Yüksek teknolojili firmaları yöreye kazandırmak mümkün olacaktır. Yöre; iskân, iş yeri kurma, emniyet, ileri teknolojilere ulaşabilirlik ve ileri teknolojileri bünyesinde barındırma açısından çok iyi derecede cazibe merkezi olma özelliklerine sahiptir. Hem ulusal hem uluslararası düzeyde firmaların bölgede istihdamı planlanmaktadır. Dünyada ileri teknoloji üreten firmaların yöreye kazandırılması için teşvik uygulanacaktır.

 

·         Her yıl 320 firmanın istihdamının mümkün olacağı tahmin edilmektedir. İlk beş yılda 1600 firmanın teknoparkta yer alması planlanmıştır.

 

·         Her yıl 200 adet 100 metrekare, 100 adet 200 metrekare, 20 adet 500 metrekare ünitede toplam 320 kiracının istihdam edilmesi planlanmaktadır.

 

·         Bahçeşehir-Hadımköy TGB ve Teknoparkı’nda kiracı tipi ortalaması, 50.000 m2 kapalı AR-GE alanında; 1000 bilimsel, akademik AR-GE ve 1000 AR-GE destek personelinin çalışacağı düşünüldüğünden, fert başına 25 m2 çalışma mekanı planlanmış olup mevcutların içinde en uygun çalışma koşullarının yaratıldığı düşünülmektedir.

 

·         İş inkübatörleri kurulacaktır. Üniversitelerin öğretim üyeleri, sanayiciler, finans çevreleri ile küçük AR-GE yaratıcı gruplarının kurulması planlanmaktadır.

 

 

·         Yerel yönetimler teknolojik gelişmede aktif hale getirilecektir. Hem teknolojik gelişme, hem de teknolojik gelişmeyi sağlayan ileri düzey AR-GE personelinin bölgede istihdamı yerel yönetimlerce tercih konusudur. Bölgenin kentsel çerçeve içinde, ekonomik ve ileri teknoloji AR-GE uygulama merkezleri ile güçlendirilmesi yerel yönetimlerce desteklenecektir. TGB ve Teknopark yörenin daha ideal gelişimi için projeler üretecektir. Yerel yönetimler bu projenin kurucu ortağı yapılacaktır. AR-GE çabalarının bölgesel ekonomide gelişmeye katkısı olacak ve fert başına düşen gelir artacaktır.

 

·         Bu model ile; İş inkübatörleri, üniversiteler ve Tübitak ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından fonlar ile desteklenecektir. Bu fonlar artırılabilecektir. Bu kapsamda,  50.000.000 YTL destek planlanacaktır. Teknoparkta  yeni kurulacak firmalara %35 yer verilmesi planlandığından, her yıl teknoparkta yer alacak 110 yeni firmaya kuruluş desteği sağlanabilecektir.[6]

 

·         Bölgeler arası gelişmişlik farkı azalacaktır. Bahçeşehir-Hadımköy Bölgesi’nin çevre endüstrileri nedeniyle ileri düzey araştırma yapan bir Teknopark’a ihtiyacı vardır. Bu teknoparkın modern bir şekilde kurulması ile bölge plancılarına ve çevreye iyi örnek olunacaktır. Bahçeşehir-Hadımköy’ün kentsel yapısına uygun bir teknopark bölgeyi gelişmenin odak merkezi yapacaktır. Kentsel yerleşim dinlence ve tüketim merkezi olan Bahçeşehir-Hadımköy-Beylikdüzü-B.Çekmece, aynı zamanda ileri teknoloji üretim merkezi olacaktır.

 

·         Yüksek teknoloji kullanan sektörlerde istihdamın büyümesi sağlanacaktır. On yıl içinde 10000 AR-GE ve 10000 AR-GE Destek personelinin istihdamı sağlanacaktır.Bölgede 100.000 kişilik yüksek öğrenimli bir toplum meydana gelecektir.

 

 

7.     KAYNAKLAR

 

[1] www.bahcesehir.bel.tr, www.ibb.gov.tr

[2] Capital Aylık iş ve ekonomi dergisi, Ekim 2004, Yıl 12, Sayı 2004/10

[3] www.buteb.bahcesehir.edu.tr

[4]  Alnıak, M.O, “Savunma Endüstrilerinde Gelişim Stratejileri Hakkında Özet Düşünceler”, Savunma Sanayii ve Tedarik Hakkında Düşünceler, Genel Kurmay Basım Evi, 2001-41 sayılı yayım, sf. 139-148

[5]  Fatoş Yarman VURAR, Ahmet ETİ , 2004 yılı Bilişim Şurasında sunulan rapor, ANKARA,

[6]  ALNIAK , M.O., Bahçeşehir TGB Hk. Değerlendirme 

Back to Top