Seminer: Küreselleşme

BİLGESAM
21 Aralık 2015
A- A A+

18 Aralık 2015 tarihinde Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkez'inde (BİLGESAM) "Küreselleşme" konulu bir seminer düzenlenmiştir. Seminere konuşmacı olarak Aydın Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Yaşar ONAY katılmıştır. Onay, seminerde küreselleşme ve sosyolojik küreselleşme kavramlarının tanımı ile küreselleşme yaklaşımlarını açıklamıştır.

Prof. Dr. Yaşar Onay, küreselleşmenin hala devam etmekte olan bir süreç olduğunu dolayısıyla bu kavramla ilgili değerlendirme yapmanın çok kolay olmadığını ifade etmiştir. Onay, küreselleşme üzerine ontolojik tartışmaların hala devam ettiğini ve anti-küreselleşmeci bir grubun da olduğunu sözlerine eklemiştir. Onay, küreselleşmenin varlığını kabul edenlerin de kendi içlerinde süreç olduğunu savunan ve kavramaya çalışanlar olarak ayrıldığını belirtmiştir. Yaşar Onay, kavramın sosyolojik tanımını; ulus devletlerin etkisinin azaldığı, geleneksel bağların çözüldüğü, somut ve soyut sınırların önemsizleştiği ve kişiler arası ilişkilerin kolaylaştığı parametrelerinden oluştuğunu dile getirmiştir.

Prof. Dr. Onay, küreselleşme ile birlikte dünyada her alanda tek tipleşmenin doğduğunu, teknolojinin yaygınlaştığını, savaşların boyut değiştirdiğini ve uluslararası sistemde ulus üstü örgüt/şirketlerin değer kazandığını vurgulamıştır. Yaşar Onay, küreselleşmeyi çağdaşlaşma ya da emperyalizmin 21.yy’daki tezahürü olarak tanımlayan iki temel yaklaşım olduğunu sözlerine eklemiştir. Onay, küreselleşmeyi çağdaşlaşma olarak görenlerin; küreselleşmenin ekonomik kalkınmayı sağlayacağını, demokrasiyi yaygınlaştıracağını ve uluslararası sistemde ideolojik çatışmaları sonlandıracak tek bir düzen kuracağını savunduklarını belirtmiştir. Prof. Dr. Yaşar Onay, küreselleşmeyi emperyalizm olarak ifade edenlerin ise küreselleşmenin amacının Batı kapitalizmini tüm dünyada etkin kılmak olduğunu ve yeni dünya düzeninin kaosa neden olacağını iddia ettiklerinden bahsetmiştir.

Prof. Dr. Yaşar Onay, küreselleşmeyi doğuran nedenleri; 1970’li yıllarda ortaya çıkan çok uluslu şirketler, 1980’li yıllarda yaşanan uzayda iletişim devrimi ve 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği’nin dağılması olarak sıralamıştır. Onay, çok uluslu şirketlerin ortaya çıkmasının ulus devletin ekonomideki rolünü daralttığını, uzay iletişiminin bilgiye ulaşımı kolaylaştırdığını ve Sovyetlerin dağılmasının tek kutuplu dünya düzenine neden olduğuna dikkat çekmiştir. Onay, yaşanan bu gelişmelerin küreselleşmenin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasına sebep olduğunu belirtmiştir. Onay, küreselleşmenin olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğunu; avantajlarının ekonomi-siyasi istikrar, demokrasinin yaygınlaşması ve yaşam kalitesinin artışını şeklinde ifade edilebileceğini dile getirmiştir. Yaşar Onay, küreselleşmenin olumsuz etkilerinin ise; gelir dağılımının bozulması, çevre sorunlarında artış, terörizmin küreselleşmesi ve tehdit algılarının değişmesi olarak sıralanabileceğini sözlerine eklemiştir.

Seminer, Prof. Dr. Yaşar Onay’ın konuşmasını takiben soru-cevap bölümünün ardından son bulmuştur.

 

 

 


 

Back to Top